Logical Square of the Hexagrams

Copyright information

Book Chameleon first edition offering.Back to Circular Key

Back to Contents
khien kaw tung-yun thun leh zung boo-whang phi siao-khu sun kia-yun tsien chung-voo hwan yik kwan ta-yoo ting li lu khwi mwoi-tzi zhi-gah zin ta-khu ku pih kan zun moong i po kuai ta-gwo kho ham tui kwun sui zhui hsu dzing ki-tzi kien jeet khan tun pee ta-gwang hayn vung siao-gwo kwi-mih chieh kin yu thai zhang ming-yih heem leen sze fook khwan